کاسپین سورت ایران

جستجو

مشتریان ما

دستگاه سه کاناله لپه سفارش و نصب در سال 1400
آقای ابراهیم زاده
آذرشهر تبریز
دستگاه سه کاناله لپه سفارش و نصب در سال 1400
آقای پور حقیقی
آذرشهر تبریز
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1402
آقای پورمیرضا
رضوانشهر
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1397
آقای آقاپور
رودسر
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1395
آقای حسینی
گرگان
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1397
آقای نجاریان
لاهیجان رودبنه
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1395
آقای اصغرپور
رودبنه
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1397
آقای دانافر
لاهیجان
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1391
آقای سلیمان دشت یاری
تالش
دستگاه چهار کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1393
آقای ایرج انصاری
شهرک صنعتی رضوانشهر
دستگاه هفت کاناله لپه سفارش و نصب در سال 1400
آقای شیخ خان لو
تالش
دستگاه سه کاناله لپه سفارش و نصب در سال 1400
آقای ابراهیم زاده
آذرشهر تبریز
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1396
آقای شمسی نژاد
آستانه
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1397
آقای اصغر نژاد
آستانه
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1396
آقای سحرخیز
لنگرود
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1400
آقای منفرد
صومعه سرا
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1400
آقای درگاهی
آستانه
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1391
آقای حقیقت خواه
لشت نشا
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1396
آقای حاجی پور
لشت نشا
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1400
آقای قربانی
تالش
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1400
آقای درخشان
سیاهکل
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1399
آقای رحیمی
لرستان
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1398
آقای محمد تبار
بابل
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1399
آقای هاشمی
بابل
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1399
آقای محمودی
بابل
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1400
آقای محمودی
بابل
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1400
آقای محمدی
فریدونکنار
دستگاه یک کاناله حبوبات سفارش و نصب در سال 1402
آقای رحیمی
مشهد
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1391
آقای بهروز همتی
رشت-جعفر آباد
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1391
آقای موسوی
رشت-خمام
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1391
آقای مسعود نجفی
آستانه
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1399
آقای بی سخن
آستانه
دستگاه سه کاناله حبوبات سفارش و نصب در سال 1399
آقای حیدری
آستانه کورنده
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1394
آقای محمدزاده
لشت نشا بالاگفشه
دستگاه چهار کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1394
آقای ابراهیمی
آستانه
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1393
حاج عباس شریفی
صومعه سرا هندخاله
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1396
حاج عباس شریفی
صومعه سرا هندخاله
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1398
آقای مصدقی
رشت
دستگاه هفت کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1398
آقای رنجکش
آستانه ششگل
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1398
آقای سجودی
لشت نشا فخر آباد
دستگاه پنج کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1393
آقای احسانی
تالش
دستگاه سه کاناله برنج سفارش و نصب در سال 1402
آقای موسوی
محمود آباد
Call Now Button